چک مشروط چیست؟

چک از اسناد تجاری است و فلسفه وجود اسناد تجاری این است که جایگزین پول برای تسهیل در معاملات و موارد دیگر باشند.
منبع خبر : iribnews.ir